اهمیت بیماری کرونا در سالمندان

ضرورت توجه به آن و توصیه های لازم به منظور  پیشگیری : سالمندان و افراد دچار بیماری مزمن را از محیطی که بیمار کرونا وجود دارد، دور کنید. سالمندان به دلیل کاهش توان مقابله ی کارآمد بدن با بیماری ها و ابتلا به بیماری های همزمان، در برابر این ویروس آسیب پذیرتر هستند و ممکن است وخامت بیماری  و عوارض آن در آنها شدیدتر باشد. الگوی تظاهر علائم و نشانه ها در سالمندان ممکن است متفاوت از سایر گروه های سنی و غیر اختصاصی باشد در صورت ابتلای سالمند به بیماری زمینه ای، مطمئن شوید که داروهای خود را به…

مراقبت از سالمندان نيازمند فرهنگ سازي است

مراقبت از سالمندان و رسيدگي به وضعيت آنان از نكات ضروري جامعه امروزي ما است كه اين مهم نيازمند فرهنگ سازي و كار بيشتر در اين زمينه است. دكتر البرز بنام پزشــك متخصص در خصوص ارتباط ســلامت و سالمندي گفت: سالمندي يك بيماري نيســت، بلكه مرحله اي از زندگي است، كه فرد داراي اندوخته اي از تجارب است و با فراغت بال مي تواند آنها را در اختيار ديگران قرار دهد، البته اين امر مشروط به اين نكته است كه شرايط سالمي براي شخص سالمند فراهم شده باشد. . وي تاكيد كرد: بايد اين ذهنيت كه سالمندي و پيري به…

نگاهي به جايگاه اجتماعي سالمندان در اقوام و فرهنگ هاي مختلف

برخى از سالمندان به مرور از مشاركت در زنـدگـى اجتمـاعى كناره مـى گيرند و در مقابل در برخى جوامع سالمندان كنار زده مـى شونـد، به طـورى كـه ممكـن است در آنها نـوعـى احساس بيهـودگـى و افسـردگـى پـديـد آيـد اســكيموها كه منابع غذايى كمى در اختيار داشــتند، ســالمندان را تشويق مى كردند تا خودشان از قبيله دور شوند و در روى برف ها در انتظار مرگ بنشينند ايرانيان عهد باســتان، نخســتين مردمانى بودند كه براى اداى احترام، بزرگداشت و سپاسگذارى از مقام، جايگاه و ارزش سالخوردگان روز مشخصى را در سال تعيين كرده بودند و اين روز 25 شهريور ماه هر…

سالمند شدن يك موفقيت است و بايد به آن افتخار كرد

در ايــران بيــش از 4 ميليون ســالمند بالاي 60 ســال زندگي مي كنند. يكي از دستاوردهاي مهم دانش بشري ارتقاء سطح سلامتي و بهداشت در زندگي و به دنبال آن افزايش طول عمر انسان است. معاون بهداشــتي دانشگاه علوم پزشــكي رفسنجان در خصوص ســلامت و ســالمندي گفت: امــروزه افزايــش جمعيت ســالمندان بســياري از كشــورها را با چالش هــاي متعددي مواجه كرده اســت. ســالمندي،فرايندي زيستي اســت كه تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر مي گيرد. دكتــر احمد جمالي زاده گفت: گذشــت عمر را نمي توان متوقف كــرد ولي مي توان با بــه كارگيري روش هاي مناســب با اختلالات…

این چیزی است که شما باید در این جامعه دنبال کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…

تعدادی از دوستان و آشنایان در تعداد زیادی رشد خواهند کرد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…

شما همچنین فرصتی برای ایجاد یک گروه کاملا جدید از دوستان را از دست خواهید داد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…

لورم ایپسوم متن ساختگی

با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم…

برای ایجاد نمایه منحصر به فرد، می توانید از طرح بندی های خوب MySpace استفاده کنید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…

نرم افزار آیفون جدید اپل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از…